Privacyverklaring

Vrije Lans is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Vrije Lans verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld omdat u gebruikmaakt van mijn diensten. De persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk:

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Met mijn website en diensten heb ik niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over uw minderjarige kind, neem dan contact met mij op en ik verwijder de gegevens meteen.

Waarom ik persoonsgegevens verwerk

Vrije Lans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Vrije Lans maakt geen gebruik van computerprogramma’s of -systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen, zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld ikzelf), besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Vrije Lans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Vrije Lans verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, als dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

Vrije Lans gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vrije Lans. In dat geval vervalt uw recht op mijn diensten en zal ik mijn eventuele werkzaamheden voor u met onmiddellijke ingang stopzetten. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, indienen via mijn contactformulier. Ik zal zo spoedig mogelijk reageren.

Vrije Lans wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via haar pagina “Tip ons”.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Vrije Lans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.