Algemene voorwaarden

Versie augustus 2018

Algemeen

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als ‘moeilijke kleine lettertjes’. Daarom probeer ik in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, begin ik met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.

Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is volgens de wet verplicht ervoor te zorgen dat hetgeen hij levert de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort product mee en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen. De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen.
Voor de goede orde heb ik een conformiteitsverklaring opgenomen in artikel 7.

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, dan kan de koper, buiten alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling), van de verkoper eisen:

of

De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

Artikel 1 - Alle afspraken op schrift

Ik streef ernaar mijn afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d., zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken, bijvoorbeeld over software van derden die bij een website wordt geleverd, leg ik schriftelijk vast.

Afspraken met betrekking tot reparaties en aanpassingen leg ik ook schriftelijk vast.

Artikel 2 - Het aanbod

 1. Als voor mijn aanbod, en de prijs ervan, een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
 2. Ik zal de aangeboden producten/diensten, inclusief benodigde producten van derden, zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dat niet mogelijk is dan zal ik dat apart vermelden.
 3. Alle producten die ik lever zijn ‘digitale producten’. Bij het aanbod vermeld ik of er sprake is van beveiligde producten.
 4. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermeld ik bij het aanbod welke software en softwarebibliotheken ik zal gebruiken voor de aangeboden producten/diensten.

Artikel 3 - De prijs

 1. De prijzen in mijn aanbod zijn exclusief btw.
 2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).
 3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat ik met u de overeenkomst heb gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop ik geen invloed heb. In dat geval kan ik variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zal ik bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

Artikel 4 - Betaling

Ik bied alleen de mogelijkheid om met een bankoverschrijving te betalen. Voor betaling ontvangt u van mij een factuur. Net als u heb ik mijn betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor mij kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kan ik u de schade die ik daardoor lijd (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 5 - Levering en uitvoering

Ik streef er uiteraard naar altijd op het afgesproken tijdstip op te leveren. Als ik gedurende het bouwtraject constateer dat oplevering op tijd niet meer mogelijk is, dan koppel ik dat zo spoedig mogelijk aan u terug met een voorstel tot aanpassing. Mocht ik dat verzuimen en toch te laat opleveren, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.

Artikel 6 - Garantie

Voor alle door mij opgeleverde websites, of onderdelen of aanpassingen daarvan, hanteer ik voor het kosteloos verhelpen van eventuele bugs een periode van minimaal een week en maximaal drie maanden, afhankelijk van de omvang van het originele werk. Herstelwerk/debugging voer ik alleen uit op onderdelen die ik gebouwd danwel aangepast heb; bugs en incorrect werkende programmacode in gebruikte software van derden is hiervan dus uitgesloten.

Let op!

Ik maak u erop attent dat u uw rechten op garantie verspeelt wanneer u zelf veranderingen aanbrengt of laat aanbrengen door derden op de geleverde digitale producten (websoftware).

Artikel 7 - Conformiteit

Ik sta ervoor in dat mijn producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Eventuele garanties, als bedoeld in artikel 6, doen geen afbreuk aan het in dit artikel bedoelde recht.

Artikel 8 - Privacyregeling

Ik hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid, en hiervoor heb ik dan ook een aparte privacyverklaring opgesteld.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

Ik behoud het eigendom op digitale producten voor zolang de koop niet volledig is betaald.

Artikel 10 - Koop op afstand

Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd, gelden er speciale aanvullende regels die ik apart in dit artikel heb opgenomen. Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen bij mij onder het begrip koop op afstand.

Artikel 10a - Informatie

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk vindbaar in mijn aanbod aan u, dat ik altijd via e-mail zal sturen. Desgewenst kan ik u een eerdere e-mail nogmaals sturen.

Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en plichten, zoals:

Daarnaast krijgt u de volgende informatie:

 1. mijn bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
 2. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
 3. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de hiervoor in 10a vermelde gegevens;
 5. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.

Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij oplevering van het product of de dienst, krijgt u als koper alle in 10a genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.

Artikel 10b - Totstandkoming, bevestiging en beveiliging

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene partij iets voor een bepaalde prijs aanbiedt – “deze dienst voor maandelijks websitebeheer kost € 80,00” – en de ander daar ja tegen zegt.) Een bestelling wordt geplaatst als u mijn aanbod aan u aanvaardt door een bevestiging per e-mail aan mij te sturen. Zodra u een bestelling heeft geplaatst krijgt u van mij een bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.

Voor eventuele toekomstige toegevoegde bestelmogelijkheden:  als u via mijn webshop bestelt zorg ik voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

Artikel 10c - Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten

 1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geef ik u bij mijn aanbod, of uiterlijk bij de oplevering, duidelijke informatie hoe u dit kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, zal ik de ontvangst ervan bevestigen.
 3. Indien u de oplevering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd, dan mag ik het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door mij al is nagekomen/geleverd.

Artikel 10d - Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door mij dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ik geen invloed heb en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Geleverde diensten, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en
  • u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.
 3. Digitale producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 4. Digitale producten die een beperkte houdbaarheid hebben.
 5. Digitale producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 6. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 7. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
  • u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest.

Artikel 10e - Betaling

Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of na bezorging van de bestelling. Volledige vooruitbetaling mag als betaalmethode aangeboden worden, mits er maar een andere mogelijkheid bestaat waarbij u (minimaal 50%) bij of na levering kunt betalen.

Artikel 10f - Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 11 - Klachten en klachtentermijn

Omdat ik mijn klanten een optimale service wil verlenen, vind ik het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over mijn dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij mij indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Heb ik daarvoor meer tijd nodig dan laat ik u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Artikel 12 - Geschillen

 1. Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien er sprake is van een koop op afstand, als bedoeld in artikel 10, kunt u ook een klacht indienen, danwel het geschil aanhangig maken, via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2018.